Pts

1 2
Уеи-Ченг Су 18 16
B.M. Rahul Bharadwaj 21 21